AKTUELLT

Se agendan och videoupptagningen från uppföljningsseminariet den 11 februari 2015. Även sammanställningar från grupparbetena om kommunernas socialtjänst och hållbar utveckling.

Läs mer...

Provberäkningarna för finansieringen av Kommunernas socialtjänst nu klara

Läs mer...

Genom arbetet med landskapsregeringens budget för år 2014 delades samhällsservicereformen in i sex olika reformarbeten.

Läs mer...

Läs vad kommunförbundet hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Läs vad Mariehamns stad hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Arbetsgrupper

Arbetsgruppernas arbeten ska för de verksamheter som inkluderas omfatta samtliga kommuner på Åland och befintliga kommunalförbund samt landskapsregeringen och samägda bolag. Arbetsgrupperna ska utvärdera modellens effekter på fördelningen av landskapsandelar till kommunerna samt identifiera ramarna för det lagstiftningsbehov som modellen föranleder. Landskapsregeringen understryker vikten av att dessa arbetsgrupper utför sina uppdrag i nära samverkan med ledningsgruppen. Liksom ledningsgruppen består arbetsgrupperna av representanter för kommunsektorn och landskapsregeringen. Arbetsgruppernas uppdrag ska vara slutförda innan utgången av april 2013.

 

Lagberedningsgrupp

Landskapsregeringen tillsatte den 15 oktober 2013 en lagbredningsgrupp vars uppgift var att samordna den sociala servicen i en myndighet med utgånsgpunkt i den s.k. Susanne-gruppens förslag. Lagberedningsgruppen ska vara klar med uppdraget senast den 31 mars 2014.