AKTUELLT

Se agendan och videoupptagningen från uppföljningsseminariet den 11 februari 2015. Även sammanställningar från grupparbetena om kommunernas socialtjänst och hållbar utveckling.

Läs mer...

Provberäkningarna för finansieringen av Kommunernas socialtjänst nu klara

Läs mer...

Genom arbetet med landskapsregeringens budget för år 2014 delades samhällsservicereformen in i sex olika reformarbeten.

Läs mer...

Läs vad kommunförbundet hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Läs vad Mariehamns stad hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Om Samhällsservicereformen

Den offentliga sektorn på Åland står i likhet med den offentliga sektorn i Norden inför betydande utmaningar med att klara det framtida välfärdsuppdraget. Vi lever allt längre och det föds allt färre barn. Det innebär att en minskande andel personer i arbetsförålder ska försörja allt flera, den s.k. försörjningskvoten stiger. Målet med samhällsservicereformen är att möta de ekonomiska och strukturella utmaningarna som framtiden medför genom att samordna servicen i större helheter, öka effektiviteten och kompetensen, stärka rättssäkerheten och servicenivån, förbättra den offentliga sektorns konkurrenskraft och rekryteringsmöjligheter samt att utveckla närdemokratin. Samhällsservicereformen strävar dessutom till att ge mer likvärdig service och gemensam tillämpning av lagstiftningen så att alla på Åland ges likvärdiga förmåner.

Landskapsregeringen har tagit på sig ansvaret att driva och finansiera reformarbetet. För att lyckas genomföra en reform av det omfång samhällsservicereformen utgör krävs ett stort engagemang, tålmodighet och nytänkande men framförallt samverkan mellan alla berörda parter.

Arbetet med samhällsservicerformen gick in i en ny fas hösten 2013. Genom budgetarbetet delades samhällsservicereformen in i sex olika reformarbeten. Parallellt dessa reformarbeten fortsätter arbetet med att skapa ramarna för en omvandling av det åländska samhället till ett modernt e-samhälle. Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen utförs i samverkan med samhällsservicereformen. Under hösten ombildades ledningsgruppens för samhällsservicereformen till en referensgrupp.